งานวิจัยคณิตศาสตร์


วันนี้มีงานวิจัยคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 มาให้ึศึกษากัน

ชื่อเรื่อง    :   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียน

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

ผู้ศึกษา     :  มณีรัตน์   ศรีจันทร์

ปีการศึกษา   :  2554

                  การศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  สำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประชากรคือนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน  11  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  473  คน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้องที่ 9    โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2554  จำนวน  44   คน

                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  13  ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  13  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      เป็นข้อสอบปรนัย ชนิด  4   ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ     เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เป็นแบบสอบถามแบบมาตราการประมาณค่า (rating scale) มี  5  ระดับ  คือ มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด   จำนวน  15  ข้อ     ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยร้อยละ และทดสอบความมีนัยสำคัญความแตกต่างระหว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่า t ( t-test)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

      ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.85/83.64   ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ .01

3.  ความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ห้องที่ 9    โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36    โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Advertisements

Posted on 09/09/2012, in แบ่งปันสู่เพื่อนครู. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: