ทบทวนเรื่องบรรยากาศ

Advertisements

สื่อประกอบการเรียน เรื่อง อุณหภูมิของอากาศ

ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ชุดที่ 1 เรียนรู้ชั้นบรรยากาศ

ประเมินสภาพปัญหา

ให้นักเรียนประเมินสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากแบบประเมินต่อไปนี้โดยไม่มีผลต่อการให้คะแนนของนักเรียน

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dG9WRkYyU0JmMUdpRG1GSnpiXzJRa0E6MQ

ประเมินการจัดการเรียนการสอน

ให้นักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ที่ตรงนี้นะคะhttps://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDYwT3lEcVFWSVJMNEgtTVJnYnNTUmc6MQ

งานวิจัยคณิตศาสตร์

วันนี้มีงานวิจัยคณิตศาสตร์ระดับชั้น ม.4 มาให้ึศึกษากัน

ชื่อเรื่อง    :   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียน

                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

ผู้ศึกษา     :  มณีรัตน์   ศรีจันทร์

ปีการศึกษา   :  2554

                  การศึกษาเรื่องผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  สำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ    ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประชากรคือนักเรียนชั้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   จำนวน  11  ห้องเรียน  มีนักเรียนทั้งสิ้น  473  คน  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ห้องที่ 9    โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม  ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2554  จำนวน  44   คน

                  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นประกอบด้วย แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จำนวน  13  ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  13  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      เป็นข้อสอบปรนัย ชนิด  4   ตัวเลือก  จำนวน 30  ข้อ  และแบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ     เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เป็นแบบสอบถามแบบมาตราการประมาณค่า (rating scale) มี  5  ระดับ  คือ มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  น้อย  และน้อยที่สุด   จำนวน  15  ข้อ     ผู้ศึกษาได้นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ยร้อยละ และทดสอบความมีนัยสำคัญความแตกต่างระหว่าคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการทดสอบค่า t ( t-test)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

      ผลการศึกษาพบว่า

1.  แบบฝึกทักษะ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ  84.85/83.64   ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ .01

3.  ความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกทักษะ  เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ห้องที่ 9    โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36    โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

อบรมการทำวิจัย 5 บท

ประชาสัมพันธ์การทำวิจัย 5 บท โดย ดร.พัชรี รับสมัครครูที่มีความสนใจ ในการอบรม จำนวนไม่เกิน 30 คน สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ E-mail   tay012875202@gmail.com และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้

Update รายชื่อครูที่ประสงค์จะอบรม ที่นี่

1. ครูพิษณุ  2. ครูขวัญกมล   3. ครูเรืองอุไร

4. ครูอชิรญา 5. ครูวันเพ็ญ 6. ครูปณิธี

7. ครูศลักษมณ์คุณ  8. ครูรุ่งทิพย์ 9. ครูประการ

10. ครูศักดิพันธุ์  11. รองสุรเชษฐ์

12. ครูชื่น   13. ครูมณีรัตน์

14. ครูญวน    15. ครูครองทรัพย์

16. ครูปฏิภาณ    17.  ครูนิพันธ์

18. ครูสันติ   19. ครูเกียรติชัย

20. ครูปาริชาติ     21. ครูศุทธิรัตน์

22. ครูยงยุทธ  ศรีวิราช    23. ครูนคร

24. ครูลีลา   25. ครูพัชนีย์

26. ครูสุทิน    27. ครูน้ำค้าง

28. ครูจรัญญา  29. ครูปิยวรรณ

30. ครูจิราพร  ครบแล้วคะ

การถ่ายโอนพลังงานความร้อน

การถ่ายโอนพลังงานความร้อนซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับพลังงานความร้อน

ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา 2555

            สวัสดีคะ ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2555 ยินดีต้นรับสุ่รั้วแดงขาว ขอให้เด็กเด็กทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ในรั้วแดงขาวนะคะ…. 

ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

ให้นักเรียนบอกความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เป็นข้อ ๆ ลงในช่องแสดงความคิดเห็นนะค่ะ